Čiurlionio namai gyvuoja tame pačiame name, kuriame, apsisprendęs apsigyventi Vilniuje, kambarį 1907 metų rudenį išsinuomojo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Įsitraukdamas į lietuviškąjį kultūros sąjūdį, Čiurlionis, jau brandus ir sulaukęs pripažinimo tapytojas ir kompozitorius, o taip pat novatoriškai pasaulį matantis menininkas, labai aiškiai parodė, kad jis priklauso tai kūrėjų kategorijai, kuri tiki, kad menas gali pakeisti pasaulį, kad nemažiau už kūrybinius siekius ir asmeninę saviraišką svarbi kūrėjo pozicija gyvenime ir jo dalyvavimas bendruomenės kūrimo procesuose. Šiame name gyvendamas Čiurlionis vadovavo lietuvių chorui, norinčius – mokino muzikos, organizavo parodas ir koncertus, aktyviai įsitraukė į lietuviškąją kultūrinę veiklą, o tuo pačiu kūrė ir puoselėjo kūrybingos ir dvasingos Lietuvos ateities viziją.

Mūsų rengiamuose edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose ypač svarbūs kūrybingumo ugdymo ir menų vienybės aspektai, lankosi ir mokyklinio amžiaus dar nesulaukę jaunėliai, ir trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Dažni svečiai šiuose namuose yra muzikos ir meno mokyklų jaunieji talentai, čia žengiantys pirmuosius savo žingsnius didžiosios scenos link. Parodos, kurias čia galima aplankyti, atspindi dvi kryptis. Vienose jų atskleidžiame Čiurlionio aplinką, o kitos parodos atskleidžia ieškojimus, žadinamus /  kylančius iš / inspiruojamus Čiurlionio kūrybinio palikimo. Koncertiniai vakarai taip pat tampriai sietini su Čiurlionio paveldu ir jo siekiu matyti muziką gyva, nuolat kintančia ir svarbias dvasios įžvalgas perteikiančia kūrybos forma.

Šis idėjinis sąsajų su Čiurlionio palikimu lygmuo ypatingai aktualus mūsų rengiamose kultūros vakaronėse. Ar tai būtų knygų pristatymai, ar filmų peržiūros, ar teminiai diskusijų vakarai. Vilniaus mieste mūsų rengiamos pažintinės ekskursijos supažindina su tomis vietomis, kuriose Čiurlionis koncertavo ir repetavo su lietuvių choru, kur vyko jo tapybos darbų parodos, kur jie drauge su Sofija Kymantaite ir kitomis lietuviškojo judėjimo asmenybėmis kūrė pagrindus ateities Lietuvos kultūrai ir valstybei. Norintiems individualiai pavaikštinėti Čiurlionio vietomis Vilniuje, sukūrėme ir interaktyvią mobiliąją programėlę „Čiurlionis Vilniuje“.

Čiurlionio namai glaudžiai bendradarbiauja su „Nacionaliniu Čiurlionio kultūros keliu“, kuris puoselėja Čiurlionio asmenybės ir gyvenimo pažinimą visoje Lietuvoje. Čiurlionio kelio veikloje atliekame svarbų lyderystės vaidmenį, kurdami kultūrines programas.

Čiurlionio namai taip pat siekia, kad menininko ir kompozitoriaus vardas kuo plačiau skambėtų visame pasaulyje, todėl čia organizuojamos konferencijos ir kitokie tarptautiniai forumai, rengiamos išvykstamosios parodos, koncertai, o taip pat įgyvendinami kūrybiniai projektai, kuriuose pagrindinę vietą užima užsienio šalių menininkų interpretacijos Čiurlionio kūrybos temomis.

Savo veikla Čiurlionio namai kviečia lankytoją kūrėjo žodžiais:

„- Eikš su manim, bičiuli, jei nori. Aš skubu į tą kraštą, pakeliui papasakosiu tau labai įdomių dalykų.“

Lietuvių kalba